Vwo+

vwo+
Het vwo+ is voor alle leerlingen die deelnemen aan het vwo (en de h/v klas) op het Zuyderzee Lyceum. De ambitie van het vwo+ is, om alle leerlingen op hun niveau te laten presteren, zodat de leerlingen met plezier en motivatie naar school gaan en zichzelf blijven ontwikkelen. Het Zuyderzee Lyceum wil het programma van het vwo uitdagender maken en de lessen verrijken en meer laten aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Het doel is om leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd te laten zijn voor het leren en ook het ‘leren leren’ te bevorderen, meer vakoverstijgende projecten te ontwikkelen en meer te differentiëren binnen de vaklessen.

 Workshops
Dit schooljaar zijn we met de eersteklassers in periode 1 gestart zoals we elk schooljaar doen. Leerlingen kregen twee uur in de week reguliere mentorlessen. In periode 2 en 3 starten we met het aanbieden van een verrijkingsuur op dinsdag het eerste uur. 
Dit uur is ter vervanging van één mentorles. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een verrijkingscursus. De leerlingen kunnen kiezen uit: Chinese taal en cultuur, Astrologie, BreinYoga-training, Algemene Muzikale Vorming, Schaken, Studievaardigheden en huiswerkbegeleiding.  

De leerling heeft keuzevrijheid, maar de mentor kan de leerling als dat nodig is ook de opdracht geven om deel te nemen aan de cursus studievaardigheden. De mentor heeft de mogelijkheid om leerlingen in kleinere groepen te spreken en krijgt door de feedback van de cursusleiders een beter inzicht in de leerstrategieën van zijn mentor-leerlingen. Bekijk ook onze film met een korte uitleg en het cursusaanbod.

Signalering van meer- en hoogbegaafdheid
In het eerste jaar wordt er bij alle leerlingen op het vwo de IST (Intelligentie Structuur Test) afgenomen door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Bij een IST worden de onderdelen algemene intelligentie, geheugen en algemene kennis elk met drie soorten opgaven gemeten; verbale, numerieke en figurale opgaven. Het CBO geeft de mentor handreikingen en deze bespreekt de bevindingen met de leerling en de ouders/verzorgers.
Complexer in plaats van meer 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen denken, leren en stellen vragen op een andere manier. Dit wordt ook wel hogere orde manier van denken genoemd. Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren en creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op: kritisch nadenken, probleemoplossend denkvermogen, zelfstandig op zoek gaan naar informatie en een onderbouwde discussie hierover voeren.

Begeleiding
Alle mentoren die werkzaam zijn binnen het vwo+ hebben uitgebreide scholing gehad over meer- en hoogbegaafdheid en hebben veel ervaring met deze doelgroep.
De leerlingbegeleider op het Junior Lyceum heeft de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid afgerond waardoor er specialistische ondersteuning wordt aangeboden. Daarnaast werkt er een coördinerend ECHA-specialist (European Counsil of High Ability-specialist) op het Zuyderzee Lyceum.

Leren leren
Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn hebben op de basisschool vaak niet of weinig hoeven leren enhebben hun executieve functies daardoor onvoldoende ontwikkeld. Op het Zuyderzee Lyceum kunnen de mentoren, vakdocenten en/of de leerlingbegeleider helpen bij het aanleren van deze belangrijke vaardigheden.
Executieve vaardigheden zijn ontzettend belangrijk om te leren.Het onvoldoende beheersen van deze vaardigheden is een risico op onderpresteren. Onderpresteren kan zich uiten in demotivatie, geen tot weinig zelfdiscipline en  zodoende niet meer kunnen presteren op het verwachte niveau. Met onze manier van werken proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Indien dit toch aan de orde is dan zetten we extra expertise en begeleiding in, om de leerling weer in zijn/haar kracht te zetten.

Samenwerking met ouders
Zoals te zien is in het bovenstaande model is de rol van ouders/verzorgers uiteraard heel belangrijk. Om ouders te ondersteunen bieden wij voorlichting aan over meer- en hoogbegaafdheid en begeleiding bij bijvoorbeeld  huiswerk, planning en het behouden of hervinden van motivatie.

Kortom, het Zuyderzee Lyceum wil alle leerlingen op zijn of haar niveau laten presteren zodat de leerlingen met plezier en motivatie naar school te gaan en zichzelf blijven ontwikkelen.

Lees ook onderstaand artikel!