Mentoren

De mentor is verantwoordelijk voor een goede studievoortgang van de leerlingen in zijn klas en is de spil in de begeleiding. Hij of zij begeleidt de leerling bij de studievoortgang en de sociaal-emotionele ontwikkeling en heeft daarover contact met de ouder(s)/verzorger(s).

Mentorlessen
In de functie van docent ziet de mentor de leerling enkele keren per week en geeft ook één of meerdere lessen aan de mentorklas. De leerlingen krijgen onder andere les in studievaardigheden.

Studieresultaten
De mentor houdt de studieresultaten bij en houdt de ouder(s)/verzorger(s) regelmatig op de hoogte onder meer op ouderavonden. Ook van de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij initiatief om op de hoogte te blijven van de studieresultaten van hun kind. Dit kan onder andere via Magister. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook contact opnemen met de mentor als zij vragen hebben over het welzijn of de vorderingen van hun kind.

Begeleiding
Er zijn verschillende vormen van begeleiding, bijvoorbeeld wanneer de leerling moeite heeft met sommige onderdelen van de studie.
 De mentor helpt bij de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling en heeft een signaalfunctie. Mochten er problemen zijn, dan geeft hij/zij dit door de ouder(s)/verzorger(s) en betrekt waar nodig het zorgteam of de leerlingbegeleiders. Zij nemen eventueel (tijdelijk) de begeleidingstaak over. De mentor en ouder(s)/verzorger(s) blijven op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Activiteiten
Samen met de mentorklas organiseert de mentor verschillende activiteiten, denk hierbij aan schoolfeesten of klassenuitjes

In de brugklas
Wegwijs maken binnen de school met een uitgebreid introductieprogramma. Denk hierbij aan het gebouw, het rooster, de verschillende programma’s die er gebruikt worden binnen het onderwijs.
Er is veel aandacht voor het groepsproces en het aanleren van verschillende vaardigheden.

In de tweede klas
In de tweede klassen verzorgt de mentor een studieles per week. Hierin worden aangeleerde vaardigheden uit de brugklas onderhouden en versterkt.

In de derde klas
In de derde klas verzorgt de mentor in samenwerking met de decaan onder andere de begeleiding van de profielkeuze voor de bovenbouw.

Interview met één van onze brugklasmentoren!

Mentor Bovenbouw
De mentor in de bovenbouw is het 1e aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

In de mentorlessen wordt naast het Loopbaanprogramma Qompas aandacht besteed aan het welbevinden, de studievoortgang en het nemen van “hobbels” die een studerende puber nu eenmaal tegenkomt. De verbinding met ouders en de zorgcoördinator is hierbij van groot belang. Persoonlijke gesprekken vinden ook regelmatig plaats.
Samen proberen wij de leerling goed begeleid en uitgerust naar het diploma te brengen.

Wij werken hierin samen via:

  • Het mentorenoverleg (uitwisseling ervaringen)
  • De leerlingbespreking met feedback naar ouders en leerling
  • De 10 minutengesprekken  met leerling en ouders