Ouderparticipatie

Wij hechten groot belang aan ouderparticipatie. Betrokkenheid van ouders bij de school is ontzettend belangrijk. Goede samenwerking tussen ouders, leerling en school noemen wij de ‘gouden driehoek’ en is essentieel. Het Zuyderzee Lyceum organiseert verschillende activiteiten, waarbij contact met ouders centraal staat. De school maken we samen!

Zo kent het Zuyderzee Lyceum een aantal inspraakorganen zoals:

Wat doet de ouderklankbordgroep?
De functie van de OKG is om een klankbord te zijn tussen school en ouders. De schoolleiding hecht groot belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de klankbordgroep kunnen ouders gevraagd en ongevraagd feedback geven, reflecteren, adviseren en evalueren. Met als kerndoelen het onderwijs aan de kinderen, onze leerlingen, voortdurend te verbeteren waar nodig en mogelijk, te werken aan korte en duidelijke communicatielijnen en borging van onderwijskwaliteit. U kunt uw opmerkingen, zorgen, tips en tops richten aan de ouderklankbordgroep via  de mail.

Richt u deze aan:  wilmasieders@outlook.com

De school gaat samen met de OKG dit jaar aantal thema-avonden organiseren waarbij sprekers worden uitgenodigd en u als ouders vanzelfsprekend van harte welkom bent om met ons mee te denken en te praten.

De thema’s die voor dit jaar o.a. op de agenda staan zijn: “zorg”, “ouders en school” “de nieuw te bouwen campus”. Ideeën en suggesties voor een thema-avond zijn van harte welkom. Belangstelling? Neem contact op met Wilma Sieders; samen maken we de school sterk! U kunt reageren via bovenstaand e-mailadres.

De ouderraad ondersteunt de school o.a. bij activiteiten en festiviteiten  en organiseert jaarlijks een thema-avond voor ouders. U kunt de ouderraad  voor vragen, suggesties of ideeën bereiken via het e-mail adres: ouderraad@zuyderzeelyceum.nl

De leden van de ouderraad:

  • Dhr. Hommel (vz)
  • Mevr. Terpstra
  • Mevr. van Haut
  • Mevr. van der Bij
  • Mevr. de Jong

Drie keer per jaar komt dit ouderpanel bijeen om over diverse zorggerelateerde thema’s te praten.

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn. Ouders, personeel en leerlingen worden vertegenwoordigd

De MR spreekt voor zowel ouders. leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

De leden van de oudergeleding zijn:

  • Mevr. Oosterman
  • Vacature
  • Vacature

Het Zuyderzee Lyceum heeft een goed uitgeruste mediatheek waar boeken geleend kunnen worden maar waar een leerling  ook ongestoord kan werken.

Dankzij de vrijwilligers kan de mediatheek 5 dagen per week open zijn. Heeft u interesse of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Petra Scholtens p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl