Ouderparticipatie

Wij hechten groot belang aan ouderparticipatie. Betrokkenheid van ouders bij de school is ontzettend belangrijk. Goede samenwerking tussen ouders, leerling en school noemen wij de ‘gouden driehoek’ en is essentieel. Het Zuyderzee Lyceum organiseert verschillende activiteiten, waarbij contact met ouders centraal staat. De school maken we samen!

Zo kent het Zuyderzee Lyceum een aantal inspraakorganen zoals:

Op het Zuyderzee Lyceum hebben we een ouderklankbordgroep (OKG).

Wat doet de ouderklankbordgroep?

In de OKG zitten ouders/verzorgers die gericht meedenken vanuit ouderperspectief over schoolontwikkelingen en meedenken en meedoen in de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op thema’s waar ouders/verzorgers baat bij hebben met schoolgaande kinderen. In de OKG gaat het niet over individuele medewerkers en/of leerlingen, maar over de grotere thema’s in de organisatie. De functie van de OKG is om een klankbord te zijn tussen school en ouders/verzorgers.  Met als kerndoelen het onderwijs aan de kinderen, onze leerlingen, voortdurend te verbeteren waar nodig en mogelijk, te werken aan korte en duidelijke communicatielijnen en borging van onderwijskwaliteit.

Heeft u ideeën of suggesties voor een thema-avond en/of u heeft belangstelling om kennis te maken met de OKG of u wilt zich aanmelden voor de OKG? Neem dan contact op met okg@zuyderzeelyceum.nl

Samen maken we de school sterk!

De ouderraad ondersteunt de school o.a. bij activiteiten en festiviteiten  en organiseert jaarlijks een thema-avond voor ouders. U kunt de ouderraad  voor vragen, suggesties of ideeën bereiken via het e-mail adres: ouderraad@zuyderzeelyceum.nl

De leden van de ouderraad:

  • Dhr. Hommel (vz)
  • Mevr. Terpstra
  • Mevr. van Haut
  • Mevr. van der Bij
  • Mevr. de Jong

Drie keer per jaar komt dit ouderpanel bijeen om over diverse zorggerelateerde thema’s te praten.

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn. Ouders, personeel en leerlingen worden vertegenwoordigd

De MR spreekt voor zowel ouders. leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

De leden van de oudergeleding zijn:

  • Mevr. Oosterman
  • Vacature
  • Vacature

Het Zuyderzee Lyceum heeft een goed uitgeruste mediatheek waar boeken geleend kunnen worden maar waar een leerling  ook ongestoord kan werken.

Dankzij de vrijwilligers kan de mediatheek 5 dagen per week open zijn. Heeft u interesse of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Petra Scholtens p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl