Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De vergoeding die de school ontvangt van de overheid volstaat niet om alle kosten die wij voor uw kind maken te betalen. De kosten van bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, schoolfoto’s, verzekeringen, excursies e.d., zijn kosten die niet door de overheid worden vergoed. Wij vragen van u daarvoor dan ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de medezeggenschapsraad (waaronder de ouders) vastgesteld.

Het volgen van onderwijs op een school voor voortgezet onderwijs is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de leermiddelen. Met enkele kosten dient u als ouder echter wel rekening te houden. We maken onderscheid tussen schoolkosten en een vrijwillige ouderbijdrage.

Per 1 augustus 2021 treedt de initiatiefwet van de leden Kwint en Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Deze wet houdt in dat per 1 augustus 2021 leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (willen of kunnen) betalen, niet meer mogen worden uitgesloten van extra activiteiten die door het bevoegd gezag van een school worden georganiseerd. De verandering van de initiatiefwet is dat scholen geen kosteloos alternatief meer mogen aanbieden aan kinderen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (willen of kunnen) betalen. Deze leerlingen moeten kunnen deelnemen aan alle extra activiteiten of programma’s die de school aanbiedt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dus echt vrijwillig. De bepaling voor de profielscholen maakt hierop geen uitzondering. Dit uitgangspunt geldt ook voor langdurige extra – curriculaire activiteiten, zoals bij profielscholen.

Schoolkosten zijn kosten die voor eigen rekening van ouders komen. Voorbeelden van schoolkosten zijn: schooltas, agenda, schriften, rekenmachine, geodriehoek, gymkleding, atlas voor thuisgebruik, e.d.

Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen bekostigen. Wij vragen van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren als culturele en sportactiviteiten, excursies en werkweken. Vanwege de coronamaatregelen is het onzeker of excursies, werkweken en andere activiteiten doorgang kunnen vinden. Facturatie vindt plaats als vaststaat dat een activiteit doorgang vindt.