Junior+

Junior+
Het Junior+ is ontwikkeld voor alle leerlingen die op het vwo zitten. Ons doel is om het aanwezige talent bij alle leerlingen te ontdekken en/of verder te ontwikkelen. Hierdoor blijven leerlingen gemotiveerd, gaan ze met plezier naar school, blijven ze zichzelf ontwikkelen en presteren leerlingen op het niveau dat bij hen past. Aangezien deze vorm zo’n positieve aanvulling is op ons onderwijsaanbod willen we dit vanaf volgend schooljaar aan alle leerlingen van het Junior Lyceum aanbieden vanaf klas 1.

Binnen het Junior+ is bij de mentoren en vakdocenten veel kennis over meer- of hoogbegaafdheid. Wij vinden een goede relatie tussen de docent en leerlingen erg belangrijk. Leren is je iets eigen maken, het verleggen van je eigen grenzen in kennis en vaardigheid. Dat betekent dat je je onzekerheden aangaat en fouten mag maken om hier van te leren. Onze docenten begeleiden de leerlingen in dit proces. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals het aanbieden van extra leerstof of verdiepende of verbredende opdrachten.

Binnen de vaklessen stimuleren we de leerlingen kritisch te denken, door te vragen om een wetenschappelijke denkhouding te ontwikkelen. Dit wordt ook wel de hogere orde manier van denken genoemd. Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de volgende vaardigheden belangrijk; analyseren, evalueren en creëren. Het zijn vragen en opdrachten die stimuleren tot; kritisch nadenken, probleemoplossend denkvermogen, zelfstandig op zoek gaan naar informatie en een onderbouwde discussie hierover voeren.

Vanuit het expertisecentrum worden ouders en leerlingen individueel begeleidt, voorlichtingsworkshops en lezingen georganiseerd over meer,- en hoogbegaafdheid.


Afbeelding 1. Model werkwijze vwo+Workshops
Een schooljaar bestaat uit drie periodes. In periode twee en drie van klas 1 en 2 van het vwo starten we met het aanbieden van workshops. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor workshops met verrijking, verbreding, verdieping of ondersteuning. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende workshops;

Chinese taal & Cultuur, BreinYoga-training, Algemene Muzikale Vorming, Schaken, Fotografie, Dans, BoekTok, Huiswerkbegeleiding en Studievaardigheden. 

Uitdaging is een taak laten uitvoeren die moeilijk te verwezenlijken valt door de leerling en verrijking is een taak laten uitvoeren die waardevol is in de ogen van de leerling. Deze implementaties worden vormgegeven en ontwikkeld door de werkgroep vwo+. In deze werkgroep zitten onder meer mentoren, leerlingbegeleiders en vakdocenten. De werkgroep wordt ondersteunt door Cedin. Cedin inspireert de docenten met scholing en intervisie, zodat wij elke leerling, ook meer- en hoogbegaafde leerlingen, leren het beste uit zich zelf te halen.

Leren leren

Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn hebben op de basisschool vaak niet of weinig hoeven leren en hebben hun executieve functies daardoor onvoldoende ontwikkeld. Op het Zuyderzee Lyceum kunnen de mentoren, vakdocenten en de leerlingbegeleider helpen bij het aanleren van deze belangrijke vaardigheden. Het onvoldoende beheersen van deze vaardigheden is een mogelijk risico op onderpresteren. Onderpresteren kan zich uiten in demotivatie, geen tot weinig zelfdiscipline en zodoende niet meer kunnen presteren op het verwachte niveau. Door onze manier van werken proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Indien dit toch aan de orde is dan zetten we extra expertise en begeleiding in, om leerlingen weer in hun kracht te zetten. Dit alles wordt vormgegeven binnen de vaklessen, mentoruren en de workshop Studievaardigheden.


Signalering
In het eerste jaar wordt er bij alle leerlingen op het vwo de IST (Intelligentie Structuur Test)* afgenomen. Naast de afname van de IST nemen we ook de FES** (Fragenbogen zur Erfassung des Erkenntnisstrebens) af. De testen worden door de mentor zelf afgenomen op het Zuyderzee Lyceum.
* De Intelligentie Structuur Test (IST). De test bestaat uit drie delen: intelligentie, geheugen en kennis, die elk ook weer in kleinere delen (subtests) zijn verdeeld. ** De Fragenbogen zur Erfassung des Erkenntnisstrebens (FES). Middels de FES zien we de bereidheid tot het leveren van cognitieve inspanningen, demotivatie om op een zelfstandige wijze kennis te vergaren en de competitieve instelling in kaart brengt.
Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit Nijmegen) werkt de resultaten uit en geeft de mentor handreikingen en de mentor bespreekt de bevindingen met de leerling en de ouders/verzorgers. De resultaten van deze testen geven ons inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat we daar zo goed mogelijk bij kunnen aansluiten. Voor de ouders en verzorgers is er een speciale ouderavond waarin de resultaten worden uitgelegd door een orthopedagoog van het CBO.

Lees ook onderstaand artikel!